കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ദിവാസ്വപ്നം

കേരളവും ബംഗാളും എപ്പോളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടികളുടെ ശക്‌തികേന്ദ്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഈ അടുത്തകാലം വരെ. എന്നാൽ ബംഗാൾ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടികളെ കൈവിട്ടു. അൽപ്പമെങ്കിലും ശക്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്നു കേരളത്തിൽ മാത്രം ആണ് (ത്രിപുര ഭരിക്കുന്നത് അവർ ആണ് എന്ന് വിസ്മരിക്കാതെ തന്നെ). കേരളത്തിനും ബംഗാളിനും ത്രിപുരക്കും അപ്പുറം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുക എന്നത് …