ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമത്തിന്‍റെ പ്രസക്തിയും ആവശ്യകതയും

ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു ചർച്ചയും ആരംഭിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയെ തൊട്ടുകൊണ്ടാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ “ഭാരതീയരായ നാം എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും പരസ്പ്പരമുള്ള സാഹോദര്യവും, അന്തസ്സും, രാഷ്ട്രത്തിന്‍റെ ഐക്യവും, അഖണ്ഡതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്”. ഒരു രാഷ്ട്രം അധവാ ദേശത്തിന് അതിന്‍റെതായ സവിശേഷതകലുണ്ട്. വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ടുനിക്കുന്ന ഒരു അസ്തിത്വത്തിലാണ് ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്‍റെയും നിലനിൽപ്പ് എന്നത് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്.ഒരു …